CEAC

Comisia pentru Evaluarea si Asigurarea Calitatii (CEAC)

Comisia pentru Evaluarea și Asigurarea Calității (CEAC) este un organism de asigurare internă a calității educației ce activează în cadrul Grădiniței „Fericitul Ieremia” din Tomești. Înființarea comisiei s-a realizat în baza unui cadru legal.

Componenta comisiei CEAC

Lucaci Ermina – Director, responsabil resurse umane și management
Husariu Alina – Responsabil CEAC
Pr. Iosif Tiba
Holban Natalia – Responsabil comisie metodică

Activitati specifice CEAC

 • Urmărește îndeplinirea indicatorilor de performanță;
 • Realizează o diagnoză a nivelului de realizare a acestora;
 • Monitorizează și evaluează modul de realizare a activităților;
 • Precizează și certifică prin calificativ („satisfăcător”, „bine”, „foarte bine”) nivelul de realizare a activităților;
 • Identifică punctele tari și cele slabe, precizând punctele de interes pentru activitățile remediale;
 • Desemnează colective care să conlucreze pentru concretizarea și finalizarea activităților remediale;
 • Reevaluzază activitățile propuse pentru a fi îmbunătățite și urmărește efectele acestui demers prin raportare la indicatorii de performanță și la standardele de referință.

Plan Operational de Dezvoltare Institutional

Dezvoltarea managementului grupei prin implementarea unor strategii educaţionale astfel încât activitatea să fie centrată pe copil pentru a-i dezvolta personalitatea şi adaptarea la viaţa şcolară să se facă rapid.

Obiective specifice, activități, responsabilirăți, termen, evaluare, indicatori de performanță:

 • Realizarea unui învăţământ de calitate, integrarea cu uşurinţă a copiilor în viaţa şcolară;
 • Utilzarea metodelor activ participative în activităţi;
 • Înregistrarea progresului şcolar, elaborarea strategiei recuperatorii după caz;
 • Educatoare, responsabil comisie metodică, director;
 • Fişe de evaluare, rapoarte semestriale, anuale, integrarea cu uşurinţă în proporţie de 100% a copiilor din grădiniţă în şcoală;
 • Dezvoltarea profesională a personalului pentru a oferi alternative în educaţia şi intervenţia timpurie având în vedere reforma educaţiei timpurii.

Obiective specifice, activități, responsabilirăți, termen, evaluare, indicatori de performanță:

 • Dezvoltarea unui curriculum adecvat specificului grădiniței;
 • Implementarea unor proiecte de dezvoltare;
 • Studierea aprofundată a curriculumului preșcolar;
 • Desfăşurarea cu preponderenţă a activităţilor de tip director – educatoare consilier şcolar, rapoarte semestriale şi anuale;
 • Cuprinderea şi menţinerea în proporţie de 90% a copiilor în grădiniţă;
 • Atingerea standardelor 2 socioemoţională a preşcolarilor;
 • Atingerea standarelor educaţionale de către preşcolari;
 • Cuprinderea şi menţinerea în grădiniţa a populației preşcolare integral;
 • Înscrierea şi implementarea proiectului de educaţie socioemoţională a preşcolarilor;
 • Înscrierea copiilor în grădiniţă în mod nediscriminatoriu, desfăşurarea de proiecte educaţionale în vederea socializării copiilor din familii defavorizate în educaţia timpurie;
 • Programe educaţionale specifice (CDŞ) pentru a răspunde nevoilor copiilor, părinţilor, societăţii şi pentru a creşte prestigiul grădiniţei în contextul concurenţei.

Obiective specifice, activități, responsabilirăți, termen, evaluare, indicatori de performanță:

Satisfacerea nevoilor de educaţie a copiilor, atingerea interesului părinţilor şi comunităţii cu privire educarea copiilor preşcolari în domeniul dorit.

 • Prezentare ofertă CDŞ în funcţie de resursele existente, selectarea CDŞ-urilor prin consultarea părinţilor;
 • Întocmirea Programei CDŞ-ului ales, avizarea lui în Consiliul pt. Curriculum şi la ISJ Iasi;
 • Popularizarea finalităţilor în rândul educatoare, comisie curriculum, director;
 • Programe CDŞ, chestionare părinţi;
 • Atingerea standardelor europene în educaţia timpurie;
 • Realizarea în proporţie de 90% a nevoilor de educaţie a copiilor;
 • Creşterea prestigiului grădiniţei în contextul comunităţii locale și concurenţei.

Crearea unor condiții optime de învățare pentru preșcolari prin modernizarea spațiilor existente, completarea dotărilor existente, întărirea securităţii copiilor în grădiniţă.

Obiective specifice, activități, responsabilirăți, termen, evaluare, indicatori de performanță:

 • Asigurarea condiţiilor optime de desfăşurare a activităţii în grădiniţă, evitarea unor evenimente nedorite în unitate, existența unui sistem de protecție în gradiniță realizat în proporție de 100%;
 • Responsabili: Director, Administrator al asociației „Inimi de mamă”;
 • Evitare în proporţie de 100% a evenimentelor nedorite de siguranţă în unitate.

Dezvoltarea de parteneriate şi proiecte educaţionale locale, judeţene şi naţionale care să lărgească viziunea asupra educaţiei, să asigure implicarea grădiniţei în viaţa comunităţii.

Obiective specifice, activități, responsabilirăți, termen, evaluare, indicatori de performanță:

 • Păstrarea tradiţiei locale şi deschiderea către alte unităţi preşcolare, implicarea copiilor în derularea unor proiecte judeţene şi naţionale, eliminarea abandonului şcolar, integrarea copiilor și părinților în organizarea de serbări ocazionale (Serbarea toamnei, serbarea de Crăciun, serbarea de ziua mamei, serbarea de sfârțit de an școlar);
 • Proiecte educaţionale: Educaţie pentru sănătate, Educaţie rutieră, ecogrădiniţa;
 • Organizarea de parteneriate cu alte educatoare, părinţi educatoare, responsabil proiecte şi programe educative, coordonatori proiecte cu ocazia sărbătorilor tradiţionale;
 • Programe, sebări, rapoarte evaluare proiecte, ridicarea culturii la nivelul grădiniței;
 • Îmbunătăţirea relaţiilor cu comunitatea, atingerea standardelor europene în educaţia timpurie și a copiilor cu nevoi speciale din grădiniţă, extinderea educaţiei copiilor în cadrul activităţilor educative şi extracurriculare;
 • Realizarea unui schimb de experienţă la nivel de județ și naţional între grădiniţă şi şcoală, obiective de cultură din oraşul Iași și localitatea Tomești. Organizarea de excursii şi vizite tematice.

Inovaţie şi creativitate în activitatea didactică

Responsabili: Director, educatoare, părinţi. Gestionarea eficientă a surselor de finanţare existente, identificarea unor noi surse de finanţare.

Obiective specifice, activități, responsabilirăți, termen, evaluare, indicatori de performanță:

 • Folosirea bugetului existent în vederea asigurării condiţiilor optime de desfăşurare a activităţii în grădiniţă. Găsirea căilor de rezolvare pentru problemele majore neplanificate în bugetul gradiniței;
 • Proiectarea corectă a bugetului împreună cu contabilul și administratorul asociației „Inimi de mamă”;
 • Gestionarea corectă, pe priorităţi, a bugetului existent;
 • Iniţierea şi derularea demersurilor necesare obţinerii finalităţilor la gradinița „Fericitul Ieremia” din Tomești în vederea obţinerii de fonduri: 2% din impozit, contribuţii ale părinţilor, sponsorizări.

DIRECTOR,
Lucaci Ermina